Wersja obowiązująca z dnia

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

OBWIESZCZENIE
 
O WYDANIU DECYZJI

O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie: art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 503),  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022r.  poz. 2000 zawiadamiam, strony postępowania i wszystkich zainteresowanych przez podanie do publicznej wiadomości:

  • W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kurzętnik,
  • Na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kurzętnik,
  • Na tablicy Ogłoszeń Sołectwa Kąciki,

że w dniu 11.10.2022r. została wydana decyzja nr 15/2022 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „budowie sieci kablowej niskiego napięcia nn (0,4kV)” na działkach nr 133, 132/1, 132/4, 132/5 i 111 obręb Kąciki, gmina Kurzętnik.

W związku z powyższym informuję, że strony niniejszego postępowania lub ich przedstawiciele i pełnomocnicy mogą zapoznać się z treścią w/w rozstrzygnięcia oraz aktami sprawy (o sygn.. IRG.6733.13.2022). Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Gminy Kurzętnik, pokój nr 1, zapoznać się z nimi można w godzinach pracy urzędu.

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni
od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

Załączniki

  • OBWIESZCZENIE2
    format: word, rozmiar: 29.5 KB, data dodania: