Wersja obowiązująca z dnia

UCHWAŁA NR XIV/150/20 RADY GMINY KURZĘTNIK z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia Centrum Usług Społecznych poprzez przekształcenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kurzętniku w Centrum Usług Społecznych w Kurzętniku

Informacje dodatkowe:

UCHWAŁA NR XIV/150/20
RADY GMINY KURZĘTNIK
z dnia 24 czerwca 2020 r.
w sprawie utworzenia Centrum Usług Społecznych poprzez przekształcenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kurzętniku w Centrum Usług Społecznych w Kurzętniku


Na podstawie podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 t.j.) w zw. z art. 8 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1818), uchwala się co następuje:


§1

1. W celu zaspokojenia potrzeb Gminy Kurzętnik w zakresie określonych usług społecznych oraz koordynacji tych usług, z dniem 1 stycznia 2021 r. tworzy się Centrum Usług Społecznych w Kurzętniku.
2.  Centrum tworzy się poprzez przekształcenie funkcjonującego w Gminie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Centrum Usług Społecznych.


§2

Przekazuje się Centrum Usług Społecznych w Kurzętniku do realizacji:
1. wszystkie zadania, w tym usługi społeczne, realizowane dotychczas przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kurzętniku;
2. nierealizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kurzętniku do dnia utworzenia centrum usług społecznych zadania z zakresu:

1) polityki prorodzinnej;
2) wspierania rodziny;
3) systemu pieczy zastępczej;
4) pomocy społecznej;
5) promocji i ochrony zdrowia;
6) wspierania osób niepełnosprawnych;
7) kultury;
8) kultury fizycznej i turystyki;
9) pobudzania aktywności obywatelskiej;
10) reintegracji zawodowej i społecznej;


§3

Siedzibą Centrum jest Kurzętnik.


§4

1. W odniesieniu do przekształcenia, o którym mowa w §1 niniejszej uchwały stosuje się 
art. 23 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy.
2. W szczególności dotychczasowi pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Kurzętniku stają się pracownikami Centrum Usług Społecznych w Kurzętniku.


§5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kurzętnik.


§6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego z mocą obowiązującą z dniem 1 stycznia 2021 r.
 

Załączniki

Treść aktu

  • 150
    format: pdf, rozmiar: 200.63 KB, data dodania:
  • Rozstrzygnięcie nadzorcze
    format: pdf, rozmiar: 489.05 KB, data dodania: