Wersja obowiązująca z dnia

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kurzętnik w obrębie geodezyjnym Mikołajki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.), w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kurzętnik w obrębie geodezyjnym Mikołajki, którego obszar obejmuje działki o nr ew. 52/3, 52/4, 52/5, 52/6, 52/7, 52/8, 52/9, 52/10 położone w obrębie geodezyjnym Mikołajki.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wyłożony zostanie w dniach od 7 listopada 2022 r. do 30 listopada 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kurzętnik, ul. Grunwaldzka 39, 13-306 Kurzętnik, w pokoju nr 1.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planami miejscowymi rozwiązaniami odbędzie się dnia 21 listopada 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Kurzętnik, w pokoju nr 1, o godzinie 1000.

Zgodnie z art. 18 ust.1 w/w ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść swoje uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Kurzętnik z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  16 grudnia 2022 r.

Na podstawie art. 39 oraz art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, iż sporządzona została prognoza oddziaływania na środowisko w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania ustaleń projektu planu na środowisko.

Zgodnie z art. 54, ust 3, w związku z art. 40 w/w ustawy uwagi i wnioski do projektu planu w zakresie oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone na takich samych zasadach jak do projektu planu, wskazanych w niniejszym obwieszczeniu.

 

 Osoba wykonująca

zadania i kompetencje

Wójta Gminy Kurzętnik

                                                                                                                                                                                                                                  Piotr Piątek