Wersja obowiązująca z dnia

wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

Na podstawie art. 66a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 503) Wójt Gminy Kurzętnik w związku z art.72 ust 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029 z późn. zm.)

zawiadamia, że

dnia 27 lipca 2022r. na wniosek MQ Energy Sp z o.o. ul. Bukowa 24, 43 – 100 Tychy została wydana decyzja o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na: „budowie do 12 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 12MW realizowanych w granicach działek o nr ew. 4/2 i 602 obręb Tereszewo (woj. Warmińsko – Mazurskie, gmina Kurzętnik) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączami.

            Jednocześnie zawiadamiam o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Kurzętnik w pokoju nr 1 w godzinach pracy Urzędu.

            Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021r. poz.735 z późn. zm.) doręczenie decyzji poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

            Niniejsze obwieszczenie zostaje przekazane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kurzętnik oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Tereszewo.

           

W dniu 1 września 2022r. obwieszczenie umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kurzętnik.

Załączniki

  • decyzja
    format: pdf, rozmiar: 2.83 MB, data dodania:
  • decyzja - załącznik
    format: pdf, rozmiar: 6.22 MB, data dodania: