Wersja obowiązująca z dnia

wydanie decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt., art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 i 4 art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 503) i art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z  2021 r., poz. 735 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20 czerwca 2022 r. złożonego przez Gminę Kurzętnik, ul. Grunwaldzka 39, 13-306 Kurzętnik wydano decyzje ustalającą lokalizację celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej oświetlenia drogowego na działkach na  nr ewid. 332/4, 333/2, 343/, 350/4 i 336/2 miejscowości Kurzętnik, obręb geodezyjny Kurzętnik, gm. Kurzętnik.

W Urzędzie Gminy Kurzętnik, Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy, w pokoju nr 1 można zapoznać się z w/w decyzją o lokalizacji przedmiotowej inwestycji.

Decyzja niniejsza nie jest ostateczna.

Stronom służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Kurzętnik  w terminie 14 dni.