Wersja obowiązująca z dnia

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informuje, że:

1. Administratorem danych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Kurzętnik, ul. Grunwaldzka 39, 13-306 Kurzętnik, tel: (56) 47-40-580, e-mail: urzad-gminy@kurzetnik.pl jest Wójt Gminy Kurzętnik.

Urząd Gminy Kurzętnik, z mocy ustawy o samorządzie gminnym, obsługuje wykonanie zadań należących do kompetencji Wójta Gminy

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych – Rafała Dąbrowskiego,
z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez
e-mail:
kontakt@iod-rd.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody, w związku z realizacją obowiązku prawnego nałożonego na Wójta Gminy Kurzętnik na podstawie przepisów prawa, w tym na podstawie Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b) realizacji umów zawartych z podmiotami działającymi na rzecz Administratora;

4. Informujemy, że dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych w punkcie 3 celów , jednakże nie dłużej niż wynika to z przepisów prawa w związku z uprawnieniami stron postępowania oraz obowiązków związanych z prowadzeniem dokumentacji przez administratora danych osobowych.

5. Państwa dane mogą być ujawniane podmiotom realizującym zadania na rzecz administratora danych osobowych, takim jak dostawcy oprogramowania wyłącznie w celu zapewnienia ich sprawnego działania z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych i poufności przetwarzania, operatorzy pocztowi w celu zapewnienia korespondencji, banki w celu realizacji przelewów, innym urzędom z zakresie obowiązujących przepisom oraz podmioty publiczne w ramach zawartych porozumień i umów oraz w zakresie obowiązujących przepisów prawa.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania danych, po okresie, o którym mowa powyżej.

 

7. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.