Wersja obowiązująca z dnia

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kurzętnik w obrębie geodezyjnym Kurzętnik

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kurzętnik w obrębie geodezyjnym Kurzętnik

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 293) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Kurzętnik Uchwały:

  1. Nr XIV/137/20 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kurzętnik w obrębie geodezyjnym Kurzętnik.
  2. Nr XIV/139/20 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kurzętnik w obrębie geodezyjnym Kurzętnik.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia           3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko            (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 283 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości, że przystępuje się do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko w ramach przeprowadzenia procedury strategicznej oceny oddziaływania ustaleń wymienionych projektów planów miejscowych na środowisko.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski do opracowywanych dokumentów.

Zainteresowani mogą wnosić uwagi do wyżej wymienionego planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko. Wnioski mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy w Kurzętniku, ul. Grunwaldzka 39,              13-306 Kurzętnik,
  • w formie ustnej do protokołu składanych wniosków w Urzędzie Gminy w Kurzętniku, pok. nr 1.

za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mailowy sekretariat@kurzetnik.pl  w terminie do dnia 28 lipca 2020 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Kurzętnik.

 

 Wójt Gminy Kurzętnik

 Wojciech Dereszewski