Wersja obowiązująca z dnia

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Przetwarzanie danych osobowych w Urzędzie Gminy Kurzętnik

 

I.  Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Kurztnik reprezentowana przez Wójta, ul. Grunwaldza 39, 13-306 Kurzętnik tel. 56 47482 81, e-mail: urząd-gminy@kurzętnik.pl

II. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Urzędu Gminy Kurzętnik można uzyskać kierując korespondencję na adres e-mail: rodo@kurzętnik.pl

III. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

1. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań realizowanych przez Urząd Gminy, w tym zadań własnych określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej oraz zadań z zakresu organów administracji rządowej i samorządowej na podstawie porozumień z tymi organami. Przetwarzanie danych osobowych, które wynika bezpośrednio z nałożonego obowiązku prawnego odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

2. Państwa dane osobowe mogą być ponadto przetwarzane w celu:

a) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO

b) wykonania zobowiązań zawartych w umowie, w której Państwo jesteście stroną – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

c) ochrony żywotnych Państwa interesów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d RODO. 3. W przypadku realizacji zadań ustawowych, obowiązek podania danych wynika z określonych przepisów prawa, w pozostałych przypadkach podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.

IV. Dostęp do Państwa danych osobowych mają wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w zakresie obsługi administracyjnej, informatycznej, ubezpieczeniowej, bezpieczeństwa i higieny pracy.

V. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego.

VI. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach prawa, przez czas niezbędny do realizacji celów dla których dane zostały pozyskane, zaś w przypadku zawartych umów - do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy. Czas i sposób przechowywania Państwa danych osobowych realizowany jest w sposób wskazany w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Instrukcji kancelaryjnej, zgodnie z nadaną dokumentacji kategorią archiwalną.

VII. W ramach uprawnień dotyczących danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

1. Prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu – na podstawie art. 15 RODO,

2. Prawo do sprostowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych – na podstawie art. 16 RODO,

3. Prawo do przenoszenia danych – na podstawie art. 20 RODO (prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej),

4. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie uzyskania zgody – na podstawie art. 7 ust. 3 RODO,

5. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – na podstawie art. 17 RODO,

6. Prawo do ograniczenia przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych stosownie do złożonego wniosku) – na podstawie art. 18 RODO.

VIII. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, w sytuacji gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej albo też przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

IX. Panu/Pani przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa