Wersja obowiązująca z dnia

Postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego

Kurzętnik, dnia 18 grudnia 2017 r.    

 IRG.6730.125.2017

 

 

POSTANOWIENIE 

w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego

 

  Na podstawie art. 49a, art 97 § 1 pkt 4 oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) Wójt Gminy Kurzętnik:

postanawia

 

zawiesić wszczęte na wniosek Pana Romana Bojanowskiego, zam. ul. Długa 8, 13 – 300 Nowe Miasto Lubawskie postępowanie administracyjne w celu wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce nr 1641/14, obr. Kurzętnik, gm. Kurzętnik.

 

Uzasadnienie

W dniu 15 listopada 2017 r. Pan Roman Bojanowski,: zam. ul. Długa 8, 13 – 300 Nowe Miasto Lubawskie wystąpił z wnioskiem do Wójta Gminy Kurzętnik o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla zamierzenia polegającego na budowie ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce nr 1641/14, obr. Kurzętnik, gm. Kurzętnik.

Pismem Znak IRG.6730.125.2017 z dnia 20 listopada 2017r. powiadomiono strony przedmiotowego postępowania o jego wszczęciu oraz wysłano przygotowany projekt decyzji o warunkach zabudowy celem jogo uzgodnień w myśl art. 53 ust 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073). Przedmiotowy projekt decyzji uzgodniony został:

  • Postanowieniem Znak MUW.DD.0702.483.2017 z dnia 28 listopada 2017r. przez Zarząd Melioracji Wodnych w Olsztynie,
  • Postanowieniem Znak OŚ.6622.6.309.2017.DW z dnia 28 listopada 2017r. przez Starostę Nowomiejskiego,

W toku sprawy okazało się że jedna ze stron postępowania – Pan ****************** nie żyje. Dodatkowo zgodnie z posiadaną wiedzą postępowanie spadkowe celem nabycia spadku przez spadkobierców nieżyjącej strony postępowania nie zostało przeprowadzone.

Zgodnie z art. 97 §  1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) w razie śmierci strony lub jednej ze stron, jeżeli wezwanie spadkobierców zmarłej strony do udziału w postępowaniu nie jest możliwe i nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 30 § 5, a postępowanie nie podlega umorzeniu jako bezprzedmiotowe (art. 105).

Mając powyższe na uwadze  związku  z  powyższym  postanowiono  jak  w  sentencji.

 

Pouczenie

Od niniejszego postanowienia przysługuje stronom prawo wniesienie zażalenia, za moim pośrednictwem, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w  Elblągu  w terminie 7  dni  od  dnia jego otrzymania.

 

 

Z up. WÓJTA

Teresa Łątkowska

Zastępca Wójta