Wersja obowiązująca z dnia

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE
 
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

Na podstawie: art. 53 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073),  art. 10 § 1, art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r.  poz. 1257) zawiadamiam, że na wniosek złożony przez Pana Stanisława Ciborowskiego reprezentującego Pracownię pełnomocnika Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Gdańsku Zakład w Olsztynie ul. Lubelska 42A, 10 – 409 Olsztyn zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą „Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 63                i 90mm, L =850 i 150m oraz przyłącza gazu średniego ciśnienia dn 25mm” na działkach nr 1160, 1158/12, 1158/3, 1158/1, 1161, 1159/9, 1166, 1164/2, 1162, 1206, 1210, 1212, 1213, 1169/14, 1163/5, 1159/1 obr. Kurzętnik, gm. Kurzętnik.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego obwieszczenie uważa się  za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać na piśmie wnioski i zastrzeżenia. Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Gminy Kurzętnik, pokój nr 1.