Wersja obowiązująca z dnia

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

  
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

 

 

Na podstawie: art. 53 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073),  art. 10 § 1, art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r.  poz. 1257) zawiadamiam, że na wniosek złożony przez Pana Rafała Jasińskiego Prezesa Zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kurzętniku,                                     ul. T. Kościuszki 17, 13 – 306 Kurzętnik zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą „Budowa stacji kogeneracji gazowej wraz z infrastrukturą techniczną oraz budowa sieci ciepłowniczej i elektroenergetycznej” na działkach nr 1655/1, 644, 675/9, 1662/9, 1662/13 i 1662/16 obr. Kurzętnik, gm. Kurzętnik.

.Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego obwieszczenie uważa się  za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia.
 
W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać na piśmie wnioski i zastrzeżenia. Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Gminy Kurzętnik, pokój nr 1.