Wersja obowiązująca z dnia

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KURZĘTNIK

Sprostowanie dot. obwieszczenia nr IRG.6220.7.2017

z dnia 25 sierpnia 2017 r. dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, w którym błędnie wpisano inwestycje i miejsce jej lokalizacji. Niniejsze obwieszczenie dotyczy przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie fermy trzody chlewnej o nowy budynek inwentarski na działce nr 249 w miejscowości Wielkie Bałówki, gmina Kurzętnik; dla przedmiotowego przedsięwzięcia została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr IRG.6220.7.2017 z dnia 25 sierpnia 2017 r. 

 

Kurzętnik, dnia 13 września 2017 r.

 

IRG.6220.7.2017

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KURZĘTNIK

 

Zgodnie z art. 85 ust. 3 i art. 3 ust.1 pkt.11) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r.  poz. 1235 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

 

informuję, że

 

na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80 ust. 1 i 2, art. 82 ust. 1, 2 i 3, art. 84 ust. 2 oraz art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 1, ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405), § 2 ust. 1 pkt. 51 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) po rozpatrzeniu wniosku Państwa Marleny i Rafała Kłosowskich zam. Wielkie Bałówki 58 , 13-306 Kurzętnik w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie fermy trzody chlewnej o nowy budynek inwentarski na działce nr 249 w miejscowości Wielkie Bałówki, gmina Kurzętnik; została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, nr IRG.6220.7.2017 z dnia 25 sierpnia 2017 r.

 

Informuję również o możliwości zapoznania się z treścią niniejszej decyzji oraz z pozostałą dokumentacją sprawy w budynku Urzędu Gminy Kurzętniku przy ul. Grunwaldzkiej 39,
13-306 Kurzętnik, pok. nr 2. 

 

Kurzętnik, dnia 25 sierpnia 2017 r.

 

IRG.6220.7.2017

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KURZĘTNIK

 

Zgodnie z art. 85 ust. 3 i art. 3 ust.1 pkt.11) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r.  poz. 1235 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

 

informuję, że

 

na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80 ust. 1 i 2, art. 82 ust. 1, 2 i 3, art. 84 ust. 2 oraz art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 1, ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405), § 2 ust. 1 pkt. 51 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) po rozpatrzeniu wniosku Państwa Marleny i Rafała Kłosowskich zam. Wielkie Bałówki 58 , 13-306 Kurzętnik w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego o obsadzie 50,4 DJP w ramach rozbudowy gospodarstwa do docelowej obsady 82,4 DJP oraz zbiorników na gnojowicę o objętości maksymalnej 2200 m3 na działkach nr 117, 94/1 i 95/2 obręb geod. Wawrowice; została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, nr IRG.6220.7.2017 z dnia 25 sierpnia 2017 r.

 

Informuję również o możliwości zapoznania się z treścią niniejszej decyzji oraz z pozostałą dokumentacją sprawy w budynku Urzędu Gminy Kurzętniku przy ul. Grunwaldzkiej 39,
13-306 Kurzętnik, pok. nr 2.