Wersja obowiązująca z dnia

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KURZĘTNIK

IRO.6220.14.2016

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY KURZĘTNIK

 

Zgodnie z art. 85 ust. 3 i art. 3 ust.1 pkt.11) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

 

informuję, że

 

na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 1), art. 75 ust. 1 pkt 4), art. 80 ust. 1 oraz art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.), § 2 ust. 1 pkt 51 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71 ze zm.) w związku oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) po rozpatrzeniu wniosku pełnomocnika Pana Jacka Konopki KONOPKA&KONOPKA Analizy Techniczne i Doradztwo w Dziedzinie Ochrony Środowiska s.c. Jacek Konopka i Lucyna Cywińska-Konopka reprezentującego inwestora Państwa Magdalenę i Grzegorza Kwiatkowskich Chrośle 5 13-304 Radomno została wydana odmowna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na zmianie sposobu użytkowania części powierzchni magazynowej istniejącego budynku inwentarsko- składowego nr 1 na cele inwentarskie, zmiana przeznaczenia części powierzchni magazynowej budynku inwentarsko- składowego nr 2, znajdującego się w realizacji, na cele inwentarskie, dostosowaniu pomieszczeń istniejącego budynku inwentarskiego nr 3 do prowadzenia chowu drobiu, w powiązaniu technologicznym z budynkami nr 1 i 2 na terenie fermy drobiu na działkach nr 119 i 155/2 w miejscowości Wawrowice, gmina Kurzętnik.

 

Informuję również o możliwości zapoznania się z treścią niniejszej decyzji oraz z pozostałą dokumentacją sprawy w budynku Urzędu Gminy Kurzętniku przy ul. Grunwaldzkiej 39,
13-306 Kurzętnik, pok. nr 2.