Wersja obowiązująca z dnia

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE
 
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

Na podstawie: art. 53 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.),  art. 10 § 1, art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016r.  poz. 23 z późn.zm.) zawiadamiam, że na wniosek złożony przez Pana Leszka Przyborowskiego zam. ul. Lidzbarska 1, 13 – 306 Kurzętnik zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie linii kablowej nN 0,4kV i demontażu linii napowietrznej nN 0,4kV na działce nr 180/25 obręb Kurzętnik, gmina Kurzętnik.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego obwieszczenie uważa się  za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia.
 
W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać na piśmie wnioski i zastrzeżenia. Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Gminy Kurzętnik, pokój nr 1.

Rozdzielnik:

  1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Kurzętniku,
  2. Tablica ogłoszeń w sołectwie Kurzętnik I,
  3. BIP Urzędu Gminy Kurzętnik,
  4. a/akta