Wersja obowiązująca z dnia

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE
 
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

 

 

Na podstawie: art. 53 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.),  art. 10 § 1, art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego  (tj. Dz. U. z 2016 r.  poz. 23 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek złożony przez Pana Adama Stefaniaka reprezentującego „STELPROJEKT” Adam Stefaniak,   ul. Sosnowa 14,    14 – 200 Iława działającego z pełnomocnictwa ENERGA – OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku oddział w Toruniu, ul. Gen Bema 128, 87 – 100 Toruń zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pod nazwą: „Budowa linii kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączem kablowo - pomiarowym” na działce nr 250/4 obręb Kurzętnik gmina Kurzętnik

.Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego obwieszczenie uważa się  za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia.
 
W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać na piśmie wnioski i zastrzeżenia. Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Gminy Kurzętnik, pokój nr 1.

 

 

Rozdzielnik:

 

  1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Kurzętniku,
  2. Tablica ogłoszeń w sołectwie Kurzętnik I,
  3. BIP Urzędu Gminy Kurzętnik,
  4. a/akta