Kategoria: Ogłoszenia

Ogłoszono przez Krzysztof Bartnicki

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy przemysłowej w m. Nielbark, gm Kurzętnik.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Kurzętnik Nr XV/139/15 z dnia 30 grudnia 2015r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy przemysłowej w m. Nielbark, gm Kurzętnik, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 24 lutego 2017 r. do 20 marca 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Kurzętniku ul. Grunwaldzka 39, 13-306 Kurzętnik, w godz. 7.30 do 15.30.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10 marca 2017 r. o godz. 11.30 w siedzibie Urzędu Gminy w Kurzętniku, ul. Grunwaldzka 39, 13-306 Kurzętnik.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść swoje uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Kurzętnik z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 kwietnia 2017 r.

Na podstawie art. 39 oraz art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.353 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, iż sporządzona została prognoza oddziaływania na środowisko w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania ustaleń projektu planu na środowisko.

Zgodnie z art. 54, ust 3, w związku z art. 40 cytowanej wyżej ustawy uwagi i wnioski do projektu planu w zakresie oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone na takich samych zasadach jak do projektu planu, wskazanych w niniejszym obwieszczeniu.

 

Wójt Gminy Kurzętnik

Wojciech Dereszewski