Kategoria: Gospodarka nieruchomościami - ogłoszenia

Ogłoszono przez Krzysztof Bartnicki

Ogłoszenie Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 5 grudnia 2016 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

O G Ł O S Z E N I E

WÓJTA GMINY KURZĘTNIK

z dnia 5 grudnia 2016 roku

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

            Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm./ Wójt Gminy Kurzętnik ogłasza co następuje:

  1. Z zasobu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kurzętnik przeznaczyć do sprzedaży:

1) nieruchomość gruntową niezabudowaną, położoną w obrębie geodezyjnym Nielbark, gm. Kurzętnik oznaczoną nr ewidencyjnym 23/3 o pow. 1,6180 ha (LsVI- 0,2970 ha, N – 0,8010 ha, RVI – 0,5200 ha) zapisaną w księdze wieczystej EL1N/00034633/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych ;

Cena nieruchomości wynosi 137.853,60  zł (netto).

Obecnie dla przedmiotowej nieruchomości brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego natomiast w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kurzętnik zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy w Kurzętniku Nr LV/341/14 z dnia 7 listopada 2014 r. przedmiotowy teren położony jest w obszarze predysponowanym do urbanizacji, w strefie potencjalnego rozwoju, tereny wskazane do prowadzenia zorganizowanej działalności inwestycyjnej.

      W dziale III i IV ksiąg wieczystych wpisów brak.

      Zobowiązania których przedmiotem jest w/w nieruchomość- brak.

      Termin zagospodarowania nieruchomości- brak.

- nieruchomość gruntową niezabudowaną, położoną w obrębie geodezyjnym Nielbark, gm. Kurzętnik oznaczoną nr ewidencyjnym 29/2 o pow. 0,18 ha (RVI- 0,1800 ha) zapisaną w księdze wieczystej EL1N/00034351/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych ;

Łączna

Obszar nieruchomości jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość  przeznaczona jest pod zabudowę przemysłowo – wytwórczą .

 

W dziale III KW EL1N/00025077/3 wpis o ograniczonym prawie rzeczowym związanym z inną nieruchomością .

W dziale IV ksiąg wieczystych wpisów brak.

Zobowiązania których przedmiotem są w/w nieruchomości- brak.

Termin zagospodarowania nieruchomości- brak.

Forma płatności za powyższe nieruchomości – przelewem bądź gotówką przed zawarciem aktu notarialnego.

II. Wywiesić wykaz  na okres 21 dni.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zobowiązane są do złożenia wniosku w  terminie 6 tyg. od dnia wywieszenia ogłoszenia.