Kategoria: Gospodarka nieruchomościami - ogłoszenia

Ogłoszono przez Krzysztof Bartnicki

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KURZĘTNIK O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA ODDANIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI TERESZEWO W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

Kurzętnik dnia 15 listopada 2016 r.

 

OGŁOSZENIE
 WÓJTA GMINY KURZĘTNIK O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA ODDANIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH  POŁOŻONYCH  W MIEJSCOWOŚCI TERESZEWO W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

 

              Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm./ oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1490/  Wójt Gminy Kurzętnik woj. Warmińsko-Mazurskie ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste niżej wymienionych nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Tereszewo będących własnością Gminy Kurzętnik:

 

 

Numer działki

 

Pow./ha

 

Nr księgi wieczystej

 

Cena wywoławcza nieruchomości/  zł

 ( netto)

 

Opis

nieruchomości

 

604/1

0,3233

EL1N/00031736/6

100.223,00

PsV – 0,0100

RV – 0,3001

W – RV – 0,0132

604/2

0,2240

EL1N/00031737/3

69.440,00

RVI

604/6

0,1724

EL1N/00031741/4

53.444,00

RV – 0,1616

W – RV – 0,0108

604/57

0,1642

EL1N/00031742/1

50.902,00

ŁV – 0,0252

RV – 0,1413

W – RV – 0,0060

604/8

0,1352

EL1N/00031743/8

43.264,00

RVI

604/10

0,1415

EL1N/00031745/2

45.280,00

ŁV – 0,0169

RV – 0,0570

RVI – 0,0676

604/11

0,1331

EL1N/00031746/9

42.592,00

ŁV – 0,0223

RV – 0,0711

RVI – 0,0397

604/12

0,1363

EL1N/00031747/6

43.616,00

ŁV – 0,0030

RV – 0,0680

RVI – 0,0653

604/19

0,1224

EL1N/00031754/8

39.168,00

RV – 0,0418

RVI – 0,0806

604/21

0,1999

EL1N/00031756/2

63.968,00

RVI – 0,1299

N – 0,0700

604/22

0,2303

EL1N/00031757/9

71.393,00

ŁV – 0,0729

RVI – 0,1574

604/23

0,0820

EL1N/00031758/6

26.240,00

RV – 0,0820

RVI – 0,0400

604/24

0,0861

EL1N/00031759/3

27.552,00

RVI

604/28

0,2148

EL1N/00031763/4

66.588,00

RVI – 0,1188

LsVI – 0,0960

604/33

0,0844

EL1N/00031768/9

27.008,00

RV – 0,0200

RVI – 0,0644

604/34

0,0759

EL1N/00031769/6

24.000,00

RV – 0,0675

RVI – 0,0084

604/35

0,0855

EL1N/00031770/6

27.360,00

RV

604/38

0,1001

EL1N/00031773/7

32.032,00

RVI

604/40

0,1001

EL1N/00031775/1

32.032,00

RVI

604/41

0,1046

EL1N/00031776/8

33.472,00

RV – 0,0154

RVI – 0,0892

604/42

0,1044

EL1N/00031777/5

33.408,00

RV – 0,0086

RVI – 0,0958

604/44

0,1098

EL1N/00031779/9

35.136,00

RVI

 

Działki budowlane (wyżej wymienione) położone są w pobliżu Brodnickiego Parku Krajobrazowego. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomości  przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Teren, na którym położone są przedmiotowe nieruchomości jest uzbrojony w sieć wodociągową i elektryczną.

W dziale III i IV ksiąg wieczystych wpisów brak.

Zobowiązania których przedmiotem są w/w nieruchomości- brak.

Termin zagospodarowania nieruchomości- brak.

 

Stawki procentowe opłat z tytułu użytkowania wieczystego wynoszą:

1) pierwsza opłata – 25% ceny nieruchomości uzyskanej w drodze przetargu + 23% VAT,
2) opłaty roczne – 1% ceny nieruchomości uzyskanej w drodze przetargu + 23% VAT.

Pierwsza opłata za oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste podlega zapłacie jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

Opłaty roczne są wnoszone przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Opłaty rocznej nie pobiera się za rok w którym zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego.


Wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość nieruchomości ulegnie zmianie.

 

Działki zostały włączone do programu wsparcia budownictwa mieszkaniowego – Dobrze wykorzystaj „500+” – działki za pół ceny zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Kurzętnik nr XXV/244/2016 z dnia 30 września 2016 r. 

Bonifikata może zostać udzielona przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości , na rzecz ich użytkowników wieczystych. W celu uzyskania bonifikaty Nabywca zobowiązany będzie złożyć na piśmie wniosek o zbycie na jego rzecz prawa własności nieruchomości oraz przedstawić stosowne dokumenty potwierdzające korzystanie z rządowego  programu Rodzina 500  plus ( tj. decyzja o przyznaniu świadczenia, oświadczenie, że decyzja nie została cofnięta) ,

Bonifikata  może być przyznana na ilość działek równą liczbie dzieci, na które została przyznana decyzja z rządowego programu Rodzina 500  plus .

 

Można wyznaczyć pisemnie pełnomocnika reprezentującego osobę przystępującą do przetargu,

 

W  przypadku przeniesienia prawa własności działki ( z wyjątkiem odstąpienia osobom zstępnym),  w okresie 10 lat od daty podpisania aktu notarialnego,  udzielona bonifikata podlega zwrotowi w zwaloryzowanej kwocie.

 

 

Przetarg przeprowadzony zostanie w siedzibie Urzędu Gminy w Kurzętniku przy ul.

Grunwaldzkiej 39 w dniu  19 grudnia 2016 r. w sali narad w godzinach:

 

19.12.2016 r.

8.00 - na sprzedaż działki 604/1

8.15 - na sprzedaż działki 604/2

8.30- na sprzedaż działki 604/6

8.45- na sprzedaż działki 604/57

9.00- na sprzedaż działki 604/8

9.15- na sprzedaż działki 604/10

9.30- na sprzedaż działki 604/11

9.45- na sprzedaż działki 604/12

10.00- na sprzedaż działki 604/19

10.15- na sprzedaż działki 604/21

10.30- na sprzedaż działki 604/22

10:45- na sprzedaż działki 604/33

11.00 - na sprzedaż działki 604/23

11.30- na sprzedaż działki 604/24

12.00- na sprzedaż działki 604/28

12.30- na sprzedaż działki 604/34

13.00- na sprzedaż działki 604/35

13.30- na sprzedaż działki 604/38

14.00- na sprzedaż działki 604/40

14.30- na sprzedaż działki 604/41

15.00- na sprzedaż działki 604/42

15.15 - na sprzedaż działki 604/44

 

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium (wniesione w pieniądzu) w wysokości 10 % ceny wywoławczej w gotówce w kasie Urzędu Gminy lub na konto Urzędu Gminy Nr 39 94 84 11 21 20 04 00 90 09 83 00 19 do dnia 12 grudnia 2016 r.

W przypadku wpłaty wadium przelewem, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku gminy.

Wpłata jednego wadium uprawnia do udziału w przetargu na nieruchomość,  którą oznaczono  przy wpłacie. W przypadku gdy dana osoba zamierza uczestniczyć w przetargu na więcej niż jedną nieruchomość obowiązuje wpłata wadium na każdą nieruchomość  z osobna
z zaznaczeniem jej numeru.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym że, wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Do każdej wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia działki. Pozostałym osobom wadium wraca się nie później niż przed upływem 3 dni po: zamknięciu przetargu, odwołaniu przetargu, unieważnieniu przetargu, zakończeniu wynikiem negatywnym.

Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w terminie i czasie wyznaczonym w zawiadomieniu.

Wójt Gminy Kurzętnik zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jak też wycofania
z przetargu poszczególnych  nieruchomości informując o tym w odrębnym ogłoszeniu.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm./. oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1490 .

          Wszelkie informacje dotyczące powyższych nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Kurzętnik ul. Grunwaldzka 39 pok. nr 2 lub pod nr tel. 56 47 48 297.