Kategoria: Gospodarka nieruchomościami - ogłoszenia

Ogłoszono przez Krzysztof Bartnicki

Ogłoszenie Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 1 lutego 2018 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat

O G Ł O S Z E N I E

 

WÓJTA GMINY KURZĘTNIK

z dnia 1 lutego 2018 roku

 

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat

 

            Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 121 /  Wójt Gminy Kurzętnik ogłasza co następuje:

  1. Z zasobu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kurzętnik przeznaczyć do oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości:

 

l.p.

 

Numer działki

 

Pow./ha

 

Nr księgi wieczystej

Cena nieruchomości/ zł ( netto)

Opis

nieruchomości

 

1

604/21

0,1999

EL1N/00031756/2

63.968,00

RVI – 0,1299

N – 0,0700

 

Obszar nieruchomości jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

 

 

 

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość  przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Teren, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość jest uzbrojony w sieć wodociągową i elektryczną.

W dziale III i IV ksiąg wieczystych wpisów brak.

Zobowiązania których przedmiotem są w/w nieruchomości- brak.

Termin zagospodarowania nieruchomości- brak.

Forma płatności za powyższe nieruchomości – przelewem bądź gotówką przed zawarciem aktu notarialnego.

 

 

II. Wywiesić wykaz  na okres 21 dni.