Kategoria: Gospodarka nieruchomościami - ogłoszenia

Ogłoszono przez Krzysztof Bartnicki

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KURZĘTNIK O II PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI KURZĘTNIK

                                                           Kurzętnik, 15.01.2018 r.

OGŁOSZENIE
 WÓJTA GMINY KURZĘTNIK O II PRZETARGU
PISEMNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI KURZĘTNIK

 

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 t.j./ oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1490/  Wójt Gminy Kurzętnik woj. Warmińsko -Mazurskie ogłasza II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Kurzętnik , będących własnością Gminy Kurzętnik:

 

- nieruchomość gruntowa nr 809/47 o pow. 0,0050 ha (RIVa) położona w obrębie geodezyjnym Kurzętnik gm. Kurzętnik stanowiąca własność Gminy Kurzętnik dla której Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim prowadzi księgę wieczystą EL1N/00026845/5 .

Cena nieruchomości: 62.325,00 zł netto

- nieruchomość gruntowa nr 809/57 o pow. 0,0904 ha (RIVa) położona w obrębie geodezyjnym Kurzętnik gm. Kurzętnik stanowiąca własność Gminy Kurzętnik dla której Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim prowadzi księgę wieczystą EL1N/00026845/5 .

Cena nieruchomości: 112.683,60 zł netto

 

Obecnie dla przedmiotowych nieruchomości brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego natomiast w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kurzętnik zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy w Kurzętniku Nr LV/341/14 z dnia 7 listopada 2014 r. przedmiotowy teren położony jest w rejonie aktywnej przyśpieszonej urbanizacji.  

Na przedmiotowe nieruchomości dnia 18.10.2017 r.  została wydana decyzja nr 89/2017  o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych z częścią usługowo – handlową .

 

W dziale III i  IV ksiąg wieczystych wpisów brak.

Zobowiązania których przedmiotem jest w/w nieruchomość- brak.

 

Wysokość wadium wynosi 10 % ceny wywoławczej.

Forma płatności za powyższą działkę – gotówką bądź przelewem przed zawarciem aktu notarialnego.

Poprzedni przetarg odbył się 8 grudnia 2017 r.

Część jawna przetargu odbędzie się w obecności oferentów w siedzibie Urzędu Gminy w Kurzętniku przy ul. Grunwaldzkiej 39 w dniu 19 lutego  2018 r. o godz.9:00

Termin składania ofert upływa dnia16 lutego 2018 r. o godz. 15.30; oferty należy składać w zamkniętych kopertach w punkcie obsługi interesanta Urzędu Gminy w Kurzętniku przy ul. Grunwaldzkiej 39 z dopiskiem:

Przetarg na działkę nr 809/47, 809/57  położone w obrębie geodezyjnym Kurzętnik.

Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku. Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić w gotówce w kasie Urzędu Gminy lub na konto Urzędu Gminy Nr 39 94 84 11 21 20 04 00 90 09 83 00 19 do dnia 16 lutego 2018 r. Wpłata wadium uprawnia do udziału w przetargu na nieruchomość,  którą oznaczono  przy wpłacie. W przypadku wpłaty wadium przelewem, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku gminy.