Kategoria: Gospodarka nieruchomościami - ogłoszenia

Ogłoszono przez Krzysztof Bartnicki

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KURZĘTNIK O IV PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI KURZĘTNIK

                                                           Kurzętnik, 13.12.2017 r.

OGŁOSZENIE
 WÓJTA GMINY KURZĘTNIK O IV PRZETARGU
PISEMNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI KURZĘTNIK
 

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm./ oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1490/  Wójt Gminy Kurzętnik woj. Warmińsko -Mazurskie ogłasza IV przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Kurzętnik , będącej własnością Gminy Kurzętnik:

 

     

1)  nieruchomość gruntową niezabudowaną, położoną w obrębie geodezyjnym Kurzętnik gm. Kurzętnik oznaczoną nr ewidencyjnym 1662/5 o pow. 2,0075 ha (K- 1,0477 ha, N- 0,9598 ha) zapisaną w księdze wieczystej EL1N/00034839/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych ;

 

Cena  nieruchomości wynosi 792.962,50 zł (netto).

 

 

Obecnie dla przedmiotowej nieruchomości brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego natomiast w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kurzętnik zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy w Kurzętniku Nr LV/341/14 z dnia 7 listopada 2014 r. przedmiotowy teren położony jest w rejonie przyrodniczym.

Na przedmiotową nieruchomość została wydana decyzja nr 90/2017 o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

 

W dziale III i  IV ksiąg wieczystych wpisów brak.

Zobowiązania których przedmiotem jest w/w nieruchomość- brak.

 

Wysokość wadium wynosi 10 % ceny wywoławczej.

Forma płatności za powyższą działkę – gotówką bądź przelewem przed zawarciem aktu notarialnego.

Poprzedni przetarg odbył się 6 maja 2017r., 21 sierpnia 2017 r. , 7 listopada 2017 r.

Część jawna przetargu odbędzie się w obecności oferentów w siedzibie Urzędu Gminy
w Kurzętniku przy ul. Grunwaldzkiej 39 w dniu 16 stycznia 2018 r. o godz.10:00

Termin składania ofert upływa dnia 15 stycznia 2018 r. o godz. 15.30; oferty należy składać w zamkniętych kopertach w punkcie obsługi interesanta Urzędu Gminy w Kurzętniku przy ul. Grunwaldzkiej 39 z dopiskiem:

Przetarg na działkę nr 1662/5 położoną w obrębie geodezyjnym Kurzętnik.

Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku. Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić w gotówce w kasie Urzędu Gminy lub na konto Urzędu Gminy Nr 39 94 84 11 21 20 04 00 90 09 83 00 19 do dnia 15 stycznia 2018 r. Wpłata wadium uprawnia do udziału w przetargu na nieruchomość,  którą oznaczono  przy wpłacie. W przypadku wpłaty wadium przelewem, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku gminy.