Kategoria: Organy Gminy

Ogłoszono przez Krzysztof Bartnicki

Wójt Gminy

Wójtem Gminy Kurzętnik
jest Wojciech Dereszewski


Tel. służbowy: (056) 47 48 281
Tel. kom. 533 646 202

e-mail: urzad-gminy@kurzetnik.pl

Wójt jako kierownik Urzędu zapewnia warunki do sprawnej jego pracy oraz prawidłowego funkcjonowania, szczególnie poprzez:
 1. właściwy podział zadań między członków kierownictwa Urzędu tj: Wójta, Z-cy Wójta, Sekretarza i Skarbnika,
 2. prawidłowe określenie zasad wykonywania zadań oraz form i metod pracy pracowników Urzędu i wszystkich jednostek organizacyjnych,
 3. ustalanie zakresów czynności dla pracowników Urzędu,
 4. stosowanie właściwej polityki kadrowej w Urzędzie preferującej faktyczne kwalifikacje i kompetencje,
 5. właściwe i terminowe załatwianie spraw obywateli.
 
Ponadto Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy:
 1. reprezentuje gminę na zewnątrz,
 2. w sprawach nie cierpiących zwłoki związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego, podejmuje czynności należące do kompetencji Rady,
 3. wydaje decyzje z zakresu administracji publicznej w indywidualnych sprawach,
 4. składa jednoosobowo oświadczenie woli związane z prowadzeniem bieżącej działalności miasta w przypadku udzielenia mu takiego upoważnienia przez Radę,
 5. prowadzi gospodarkę finansową gminy,
 6. ogłasza uchwały Rady Gminy w tym uchwały budżetowe i sprawozdania z wykonania budżetu oraz przedkłada uchwały Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej,
 7. odpowiada w imieniu Rady za wykorzystanie mienia gminnego zgodnie z jego przeznaczeniem oraz składanie w tej sprawie wniosków i propozycji Radzie,
 8. koordynuje działalność służb użyteczności publicznej,
 9. załatwia wnioski i postulaty posłów i senatorów oraz interpelacje radnych,
 10. nawiązuje stosunek pracy z pracownikami samorządowymi oraz je rozwiązuje,
 11. podejmuje i inicjuje działania w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone dla innych organów,
 12. wykonuje inne zadania zastrzeżone do kompetencji Wójta przepisami prawa, uchwałami Rady.